ISO 14001:2015

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ระบบ ISO 14001:2015

วัตถุประสงค์

        บริหารจัดการ การใช้ การอนุรักษ์ทรัพยากร และพลังงาน อย่างมีประสิทธิผล พร้อมฟื้นฟู และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายขององค์กร และข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขตเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร และพื้นที่โดยรอบองค์กร

        พร้อมมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก และร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตระหนักถึงการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

      1.ควบคุมกิจกรรมภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

                -ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง

                -ควบคุมคุณภาพอากาศ

                -ควบคุมเสียง

                -ควบคุมน้ำใต้ดิน (การปนเปื้อน)

                -ควบคุมคุณภาพแสงในพื้นที่การทำงาน

                -ควบคุมกากของเสีย

 1. ส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งการาใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. ปฏิบัติตามความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
 3. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในองค์กร ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

 1. ปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 2. เตรียมการ ปฏิบัติการ ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่างๆ จากการดำเนินกิจการ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง การบริหารจัดการระบบและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. พัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมมลภาวะให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และยังคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 5. มุ่งมั่นที่จะลดมลพิษ และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยการ

          5.1 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นป้องกันการเกิดมลพิษ และอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

          5.2 กำหนดให้มีการคัดแยก และส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ

 1. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก และร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. รณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและมีประสิทธิผล
 3. เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม